Huishoudelijk regelement (concept per 5-7)

Huishoudelijk Reglement

Sv Overbos (d.d. 5-7-21) concept

Opgericht 17 mei 1986

 

Inhoudsopgave                                                                                   Blz.

 

Artikel 1:   Algemene bepalingen                                                                                        1

Artikel 2:   Leden en anderen die binnen de vereniging actief zijn                                     2

Artikel 3:   Leden van verdiensten                                                                                       2

Artikel 4:   Lidmaatschap                                                                                                     3

Artikel 5:   Contributie                                                                                                          4

Artikel 6:   reserve                                                                                                               4

Artikel 7:   Sponsors                                                                                                            5

Artikel 8:   Rechten en plichten                                                                                           5

Artikel 9:   Gebruik accommodatie en faciliteiten                                                                6

Artikel 10: Gedrag                                                                                                               7

Artikel 11: Straffen                                                                                                              10

Artikel 12: Tenue                                                                                                                11

Artikel 13: Organisatie en structuur                                                                                    11

Artikel 14: Communicatie                                                                                                   12

Artikel 15: Taken bestuursleden                                                                                        12

Artikel 16: Bestuursverkiezing                                                                                            13

Artikel 17: Representatie                                                                                                    13

Artikel 18: Aangaan contractuele of financiële verplichtingen                                           13

Artikel 19: Wijzigingen van het huishoudelijke reglement                                                 14

Artikel 20: Slotbepalingen                                                                                                  14

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen.

 

1.1. De vereniging genaamd Sportvereniging Overbos, hierna te noemen “de

vereniging” is bij notariële akte opgericht op 17 mei 1986 te Hoofddorp en is gevestigd op het Sportpark aan het Leenderbos 101, te Hoofddorp.

 

1.2. Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

 

1.3. Het huishoudelijke reglement beschrijft op welke wijze de organisatie van de vereniging is ingericht. Daarnaast fungeert het huishoudelijke reglement als set van regels, normen en waarden welke binnen de vereniging gehanteerd worden.

 

1.4. De leden zijn gehouden: De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;  De belangen van de vereniging niet te schaden.

 

 

 

 

 

Artikel 2: Leden en anderen die binnen de vereniging actief zijn.

 

De vereniging kent spelende- en niet spelende leden, alsmede andere personen die actief zijn binnen de vereniging maar niet onder de definitie “lid” vallen. Daarnaast kent de vereniging werknemers.

 

2.1. Spelende leden zijn:

 

 1. Mini’s zijn die leden die de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt,
 2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt,
 3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,
 4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder,
 5. Veteranen m/v zijn leden van vijfendertig jaar en ouder,
 6. Old stars zijn leden van zestig jaar en ouder.

 

Spelende leden dienen alle aangemeld te zijn bij de KNVB en beschikken daarmee over een spelersnummer en digitaal spelerspasje.

De leeftijd indeling is conform de regeling van de KNVB op basis van leeftijd op 31

december van het lopende jaar.

 

2.2. Niet-spelende leden zijn:

 

Leden die niet spelen, maar wel aangemeld zijn bij de KNVB, en daarmee beschikken over een lidmaatschapsnummer.

 

2.3. Anderen die aanwezig- en/of actief zijn binnen de vereniging;

 

 1. Donateurs,
 2. Onbezoldigde vrijwilligers,
 3. Bezoldigde vrijwilligers, op basis van een vrijwilligersvergoeding.

 

Vrijwilligers zijn al diegenen (al of niet in combinatie met spelend lid of niet-spelend lid) die bepaalde verenigingstaken op regelmatige en vooraf geplande basis uitvoeren, zo mogelijk een vaste functie bekleden in de organisatie  en als zodanig geregistreerd zijn in sportlink.

 

2.4. Werknemers zijn:

 

Zij die op een of andere wijze voor hun activiteiten binnen de vereniging een honorarium ontvangen, anders dan de wettelijke vrijwilligersbijdrage, en een arbeidscontract hebben. Zij worden niet beschouwd als lid maar als werknemer. Een werknemer kan daarnaast ook onder een categorie genoemd in de punten 2.1. , 2.2. of 2.3. vallen indien aan betreffende kwalificaties daarvoor wordt voldaan.

 

Artikel 3: Leden van verdienste.

 

3.1. Leden van Verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur als zodanig worden benoemd.

 

3.2. Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Met uitzondering van het betalen van contributie.

 

3.3. Leden van Verdienste hebben het recht gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies te dienen.

 

3.4. Naast de onderscheiding door het bestuur zijn er ook onderscheidingen door de KNVB te verlenen. Criteria voor deze onderscheidingen vallen onder de regels van en beoordeling van de KNVB.

 

Artikel 4: Lidmaatschap.

 

4.1. Aanmelding als lid geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het aanmeldingsformulier met de daarbij behorende mogelijkheid tot machtiging voor de inning van de contributie. Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden ingeleverd. Vanaf leeftijd jeugd onder 13 dient er een pasfoto op de digitale spelerspas toegevoegd te worden.

 

4.2. Voor pupillen en junioren dient het digitale aanmeldingsformulier en de digitale machtiging mede ondertekend te worden door één van de ouders of één van de wettelijke

vertegenwoordigers. 

 

4.3. Alle nieuwe leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers worden geacht bekend te zijn met het voetbaltechnische beleid van de vereniging en onderschrijven dat de bevoegdheden inzake teamindeling, trainingsprogramma, spelpositie en alle andere voetbaltechnische zaken liggen bij de daartoe aangestelde leiding van de vereniging. Vragen hierover kunnen worden gericht aan de trainer, leider of de leeftijdscoördinator.

 

4.4. Het bestuur kan vorderen dat de in het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

 

4.5. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

 

4.6. Het lidmaatschap wordt via de Ledenadministratie verkregen door toekenning van een KNVB lidmaatschapsnummer.

 

4.7. De Ledenadministratie kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren. In voorkomende situaties beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

 

4.8. Een lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en loopt tot 1 juli van het daarop volgende jaar en wordt vervolgens ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

4.9. Beëindiging van het lidmaatschap door (schriftelijke) opzegging door het lid dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het boekjaar, tevens verenigingsjaar, gedaan te worden. Het boekjaar loopt van 16 juni tot en met 15 juni.

 

4.10. Eens in een paar jaar dient, op aangeven van de KNVB, het spelerspasje vernieuwd te worden. Spelende leden zullen daarop door de ledenadministratie worden geattendeerd met het verzoek voor het toevoegen van een recente pasfoto. Het niet tijdig opvolgen van de instructies van de ledenadministratie betekent dat de speler niet meer speelgerechtigd is na het verlopen van het oude pasje.

 

Artikel 5: Contributie.

 

5.1. Vanaf de datum van ingang van een lidmaatschap dient de contributie te worden betaald. De contributie is per leeftijdscategorie verschillend en wordt jaarlijks door het bestuur na overleg met de algemene vergadering vastgesteld.

 

5.2. Het volledige bedrag per jaar aan contributie wordt bij aanvang van het seizoen via een automatisch incasso (in 2 incassoronden) in rekening gebracht.

 

5.3. Bij non-acceptatie van de automatische incasso dient het lid voor dat seizoen resterende bedrag volledig te voldoen. Tot de contributie is voldaan, worden alle rechten die met het lidmaatschap samenhangen, opgeschort. Het lid kan niet deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten en heeft geen stemrecht.

 

5.4. Bij het niet nakomen van een betalingsverplichting zal een lid, na een schriftelijke herinnering en een eenmalige schriftelijke aanmaning, uitgeschreven worden. Opnieuw inschrijven is pas mogelijk na directe betaling van de betalingsverplichting plus € 25,- administratiekosten. De vereniging behoudt zich het recht voor alle dan alsnog uitstaande betalingen via een incasso bureau te laten lopen, waarbij alle incassokosten voor rekening van het lid zijn.

 

5.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen wordt aangegaan, wordt de verschuldigde contributie pro rato berekend.

 

5.6. Bij het vaststellen van de nieuwe contributietarieven wordt rekening gehouden met het

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, zoals dit door het CBS wordt bekendgemaakt. Tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk anders beslist, zal de contributie jaarlijks in ieder geval met dit prijsindexcijfer worden verhoogd.

 

5.7. Donateurs betalen een bedrag jaarlijks vast te stellen door het bestuur na overleg met de algemene vergadering. Donateurs mogen algemene vergaderingen bijwonen, hebben wel spreek- maar geen stemrecht.

 

5.8. Voor (vrijwilligers-) functies, zoals leiders, scheidsrechters en trainers  vraagt het bestuur een niet-spelend KNVB lidmaatschap aan zonder contributiebijdrage, waarbij de KNVB-bijdrage door de vereniging wordt betaald. Niet spelende leden hebben spreek- en stemrecht in de algemene vergadering.

 

Artikel 6: reserve

 

Artikel 7: Sponsors.

 

7.1. Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging ondersteunen met geldelijke en/of materiële bijdragen.

 

7.2. Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

7.3. Het bestuur bepaalt op welke wijze de ter beschikking gestelde sponsorbedragen voor de vereniging worden aangewend.

 

7.4. Alleen het bestuur kan een overeenkomst met sponsors aangaan en heeft daarbij aandacht voor de geldende normen en waarden.

 

Artikel 8: Rechten en plichten.

 

8.1. Alle categorieën leden en andere actieven genoemd in de artikelen 2 en 3 alsmede sponsors, inclusief hun partners en minderjarige kinderen, hebben vrije toegang tot het sportcomplex, voor zover het bestuur niet anders bepaalt. Verder in dit reglement zullen al deze categorieën worden aangeduid als ‘leden’ mits anders omschreven.

 

8.2. Spelende leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden voor het desbetreffend team waarin zij zijn ingedeeld.

 

8.3. Conform KNVB-bepalingen hieromtrent hebben alleen leden (al dan niet spelend) stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, op basis van hun KNVB lidmaatschapsnummer. Vrijwilligers en donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en mogen gehoord worden (spreekrecht), maar hebben geen stemrecht. Minderjarige leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/voogd, en mogen hun stemrecht naar hen delegeren. Anderen hebben geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering.

 

8.4. Leden hebben het recht om voorstellen en wensen bij de leeftijds- en/of technisch coördinator in te dienen. De coördinator is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en het resultaat te berichten aan het desbetreffende lid, of eventueel door te leiden aan het bestuur, die dan gehouden is tot spoedige behandeling en beantwoording. Coördinatoren en bestuur zijn gehouden om discreet met de informatie om te gaan.

 

8.5. Een ieder kan een incident en/of conflict melden, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de reglementen van KNVB en de gedragsregels van sv Overbos

 

8.6. Het incident dient met een meldingsformulier opgenomen op de website te worden ingediend en komt terecht bij de secretaris. Alleen op deze wijze ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling. 

 

8.7. Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt in overleg met de commissie normen en waarden bepaald of betrokkene door het bestuur wordt uitgenodigd.

 

8.8 Bij behandeling van het incident en/of conflict wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Een jeugdlid dient altijd te worden vergezeld door ouder(s)/verzorger(s).

 

8.9 Aan de uitnodiging van het bestuur dient gehoor te worden gegeven, bij afwezigheid wordt de casus bij verstek behandeld. Het bestuur kan bij ongeoorloofde afwezigheid van de betrokkene rekening houden bij het opleggen van een sanctie.

 

8.10. Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, mede gedeeld aan betrokkene(n) (schriftelijk of per e-mail) en opgeslagen.

 

8.11. Bij niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal deze, na hoor en wederhoor, worden verzwaard of heroverwogen.

 

8.12. Alle leden, maar ook werknemers en geregistreerde vrijwilligers dienen wijziging van adres- email- en telefoonnummer(s), alsmede bankgegevens, direct door te geven aan de ledenadministratie.

 

8.13. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 

8.14. Bij toetreding als lid wordt hij/zij er op gewezen dat de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden zijn op de website van de vereniging. Er wordt daarna van uitgegaan dat men zich op de hoogte stelt van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement en deze als zodanig erkend.

 

8.15. Leden, ouders of wettelijk vertegenwoordigers worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een of meerdere verenigingstaken, bijvoorbeeld: begeleiding van activiteiten en het verrichten van kantinediensten, wedstrijdsecretariaat  en/of andere taken waar het bestuur om verzoekt. Bij het invullen van deze taken wordt rekening gehouden met de leeftijden.

 

8.16. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor het vervoer van hun kind(eren) van en naar wedstrijden en/of trainingen.

 

8.17. Ouders van jeugdleden zijn en blijven ook tijdens de uitoefening van de voetbalsport verantwoordelijk voor hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid kan nooit overgedragen worden aan andere leden, werknemers of vrijwilligers van de vereniging, tenzij dat nadrukkelijk individueel met hen is overeengekomen.

 

Artikel 9: Gebruik accommodatie en faciliteiten.

 

9.1. Elk lid verplicht zich, ieder voor zijn kunnen, de gebouwen, materialen en installaties van de vereniging in goede staat te houden of te brengen, dit in overleg met het bestuur. Daarbij geldt tevens dat na  iedere wedstrijd of training het veld opgeruimd dient te worden waarbij materialen en doeltjes op de bestemde plaats worden teruggeplaatst en flesjes en ander afval in de daarvoor bestemde bakken wordt gedeponeerd.

 

9.2. Toerekenbare schade aan gebouwen, materialen en installaties van de vereniging worden door of voor rekening van de veroorzaker hersteld. Blijft de veroorzaker in gebreke, dan zal het bestuur de schade laten herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker.

 

9.3. Elk geconstateerde moedwillig aangebrachte schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de desbetreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

9.4. Elk lid is gehouden om de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken zoals een goed lid betaamt. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

 

9.5. Materialen dienen door de leden na gebruik te worden opgeruimd. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

 

9.6. Na het gebruik van de kleedkamers is elk team verantwoordelijk voor het schoon

achterlaten van deze ruimtes. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook

daadwerkelijk gebeurt.

 

9.7. Consumpties gebruikt in de kantine worden direct afgerekend.

 

9.8. Het bestuur is bevoegd voor één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, gedurende bepaalde tijden, beperkingen op te leggen aan de verkoop van alcoholhoudende drank.

 

9.9. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden op de accommodatie, inclusief de aanpalende parkeerplaats, aanwezig.

 

9.10. De accommodatie is tijdens door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden en bezoekers toegankelijk. Buiten deze uren is het verboden de accommodatie en/of de terreinen te betreden.

 

9.11. Het bestuur is bevoegd om de accommodatie van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdig mededeling aan de leden.

 

9.12. Roken op het sportcomplex van de vereniging is strikt verboden. Indien men buiten het sportcomplex rookt, dan dienen de peuken in de daarvoor speciaal geplaatste bakken te worden gedeponeerd.

 

9.13. Gebruik van de velden is alleen toegestaan door de verenigingsleden (c.q. de tegenstanders) voor hun wedstrijden of trainingen, of andere activiteiten door de vereniging georganiseerd of door het bestuur goedgekeurd. Indien het sportpark gesloten is mag op de velden niet gespeeld worden. Dat wordt beschouwd als illegaal voetbal. De vereniging heeft het recht de politie in te schakelen, die direct zal bekeuren. Het feit dat men lid is van de vereniging geldt niet als excuus noch ontheffing, ook leden kunnen worden bekeurd. Verenigingsmedewerkers houden regelmatig ook zelf controles en zullen illegale spelers verzoeken het sportpark direct te verlaten. Indien dat verenigingsleden betreft die de aanwijzing niet direct opvolgen zullen disciplinaire maatregelen volgen, die zelfs royement zouden kunnen inhouden.

 

9.14. Trainers die als laatste op een dag een verlicht trainingsveld gebruiken dienen er op toe te zien dat de verlichting direct na afloop wordt uitgeschakeld. Indien een team traint zonder trainer is het team hiervoor verantwoordelijk. Betreffende aanvoerders of leiders van het team kunnen hierop worden aangesproken.

 

9.15. De binnen het bestuur aangewezen sleutelbeheerder bepaalt aan wie sleutels worden verstrekt. Degene aan wie een sleutel is vertrekt dient uiterst zorgvuldig hiermee om te gaan en de sleutels nooit aan derden ter beschikking te stellen. Indien de sleutels niet meer benodigd zijn, bijvoorbeeld omdat men de functie niet meer uitoefent of de vereniging verlaat, dienen de sleutels direct te worden ingeleverd. Verlies of diefstal dient direct gemeld te worden. De vereniging kan eisen dat er voor sleutelafgifte wordt getekend.

 

9.16. Het complex is voorzien van cameratoezicht. Het bestuur kan indien wenselijk de beelden terugkijken en in voorkomende gevallen de beelden gebruiken ter bewijsvoering.

 

Artikel 10: Gedrag.

 

10.1. De vereniging gaat er vanuit dat een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij de vereniging de normen en waarden onderschrijft die op diverse borden binnen de accommodatie zijn vastgelegd of op andere wijze worden kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie op website of met gebruikmaking van andere communicatie middelen.

 

10.2. seksuele en andere intimidatie

 

a.    Een ieder moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden en bezoekers van ons sportpark zich veilig voelen en dienen zich te onthouden van vormen van bejegening op een wijze die de ander in zijn of haar waardigheid aantast.

 

b.    Een ieder onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie.

 

c.     Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleiders en jeugdigen tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden altijd beschouwd als seksueel misbruik.

 

d.    De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren.

 

e.    Een ieder zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 

f.      De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 

g.    De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven of aanvaarden met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

 

h.    De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 

i.      Bij seksuele intimidatie dient een ieder dit te melden via de meldingsprocedure. Voorts kan men zich desgewenst wenden tot de vertrouwenspersoon.

 

j.      Iedereen is totaal gelijkwaardig en verwacht wordt dat iedereen zich ook overeenkomstig gedraagt. Uitingen van minachting, ongelijke behandeling, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zijn verboden.

 

10.3. Alcohol en drugs

 

a.    De verkoop van alcoholhoudende drank in de kantine is, conform de geldende wetgeving, verboden aan personen beneden de achttien jaar.

 

b.    Het drinken van alcoholhoudende drank op de accommodatie van de vereniging, is voor leden beneden de achttien jaar verboden.

 

c.     Indien het gedrag daartoe aanleiding geeft kan een persoon het kopen en drinken van alcoholische drank worden ontzegd door een bestuurslid of een op dat moment dienstdoend lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties.

 

d.    Het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.

 

e.    Voorts mag alcohol enkel genuttigd worden binnen in de kantine, of op het omheinde terras.

 

f.      Het schenken van alcoholhoudende drank vindt tot twaalf uur ’s middags niet plaats. Het bestuur kan in voorkomende situaties hierover anders beslissen.

 

g.    Het gebruik van (soft)drugs is op de terreinen en in de accommodatie verboden.

 

10.4. Voetbal diversen

 

a.    De indeling van leden over verschillende teams geschiedt onder verantwoording van bestuurslid voetbaltechnische zaken in overleg met de technisch- en leeftijdscoördinatoren, trainers, teamleiders en anderen welke hij nodig act om tot een goede besluitvorming te komen. De leden worden tijdig in kennis gesteld in welk team ze worden ingedeeld.

 

b.    Bij verhindering van het spelen van een wedstrijd dient een speler zich minimaal vierentwintig uur voor aanvang van de wedstrijd, met opgaaf van redenen, af te melden bij desbetreffende teamleider en/of aanvoerder.

 

c.     Een afmelding voor een training dient te geschieden volgens een procedure die hiertoe in onderling overleg, tussen het betreffende team, teamleider en trainer, is opgesteld.

 

d.    Sancties naar aanleiding van overtredingen van lid b en c van dit artikel, worden opgelegd door de teamleiding in overleg met de leeftijdscoördinator; waarbij trainers tijdens trainingen gebruik maken van de door het bestuur, in overleg met de commissie Normen en Waarden vastgestelde handreiking om te komen tot eenduidig optreden tegen fout gedrag.

 

e.    Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de leeftijdscoördinator. De leider is de eerst verantwoordelijke voor alles wat er rond de wedstrijd gebeurt en rapporteert onregelmatigheden aan de leeftijdscoördinator.

 

f.      De spelers van een team zijn gehouden tijdens de wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en leider.

 

g.    Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen of personen georganiseerde wedstrijden.

 

h.    De behaalde prijzen, kampioenstitels of premies, door teams die de vereniging op enigerlei wijze vertegenwoordigen, komen aan de vereniging toe. Het team kan het bestuur verzoeken anders te handelen.

 

 

10.5.  Honden

 

Het is toegestaan aangelijnde honden mee te nemen op het sportpark. Honden die door hun gedrag overlast veroorzaken voor bezoekers, of anderszins als lastig of bedreigend worden ervaren, dienen het sportpark direct te verlaten.

Het is absoluut verboden om honden uit te laten op het sportpark, ook niet in de plantsoenen. Bij constatering volgt direct verwijdering en ontzegging van verdere toegang. Overige huisdieren zijn niet toegestaan.

 

10.6. Vuurwerk

 

Het is ten strengste verboden vuurwerk mee te nemen, laat staan af te steken op het sportpark. Dit kan met name voor de kunstgrasvelden tot ernstige beschadiging leiden. Boetes van derden (zoals de KNVB) voor het niet opvolgen van deze regels worden doorbelast aan de overtreders.

 

10.7. glaswerk

 

Het is verboden glaswerk, aardewerk of porselein of enig ander potentieel scherfgoed mee te nemen naar het sportpark, tenzij met nadrukkelijke toestemming van bestuur of kantine management. Enkel (non alcoholische) drank in plastic of kartonnen flessen is toegestaan. Glas- en vaatwerk uit de kantine (glazen, thee- en koffiekoppen, e.d.) mogen onder geen beding buiten de kantine meegenomen worden, ook niet op het omheinde terras of naar de kleedkamers. Glaswerk op de velden is ten strengste verboden en kan tot zwaar letsel leiden. Het meenemen van glaswerk naar velden zal daarom beschouwd worden als een poging tot het moedwillig toebrengen van zwaar letsel. Bij daadwerkelijk letsel door glaswerk kan dit tot strafrechtelijke vervolging leiden. Boetes opgelegd door derden, zoals de KNVB, zullen aan de overtreders worden doorbelast

 

10.8. Bij interpretatieverschillen tussen de gebruikte communicatiemiddelen en dit reglement, is dit Huishoudelijk reglement bepalend.

 

 

Artikel 11: Straffen.  

 

11.1. Straffen opgelegd door een sportbond, waaronder begrepen die straffen ten gevolge van een sanctie, dienen door de leden zelf te worden betaald.

 

11.2. Een lid dat door zijn/haar gedrag als toeschouwer verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde geldstraf aan de vereniging, is verplicht deze boete aan de vereniging terug te betalen.

 

11.3. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, volgt een schorsing van het lidmaatschap tot en met de dag waarop aan de verplichting is voldaan.

Blijft een lid in gebreke dan volgt automatisch na een maand uitschrijving als lid.

Opnieuw inschrijven is pas mogelijk na een betaling van de boete, plus € 25,-

administratiekosten en eventueel gemaakte incassokosten.

 

11.4. Als een niet-lid door zijn of haar gedrag verantwoordelijk is voor een door de sportbonden opgelegde geldstraf aan de vereniging, zal het bestuur alle haar ten dienste staande rechtsmiddelen aanwenden om de boete te verhalen.

 

11.5. Het bestuur van de vereniging, is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf op te leggen aan leden van de vereniging in welke hoedanigheid dan ook, eventueel naast de door de sportbonden

opgelegde straf.

 

11.6. Het bestuur van de vereniging, is bevoegd om straffen op te leggen aan leden, ook al nemen zij niet actief aan een wedstrijd, zodra de belangen van de vereniging worden geschaad in de meest algemene zin.

 

11.7. De door het bestuur van de vereniging aan een lid opgelegde straf zal bij voorkeur bestaan uit een schorsing of een taakstraf die de vereniging ten goede komt.

 

11.8. Voor ouders van jeugdleden en een ieder die op enigerlei wijze deelneemt aan activiteiten georganiseerd door sv Overbos, tijdens, direct voor of na verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, gelden dezelfde rechten en plichten als ieder lid of vrijwilliger en kunnen op hun gedrag aangesproken worden. Het bestuur kan sancties opleggen aan ouders of begeleiders, die zich niet gedragen conform de statutaire bepalingen of de bepalingen in het huishoudelijke reglement. Dit kan onder meer zijn het verbod voor korte of langere tijd op het betreden van het sportpark. Indien zo’n verbod wordt uitgevaardigd heeft de vereniging het recht de politie in te schakelen en de betreffende persoon te verwijderen. Dan zal huisvredebreuk ten laste worden gelegd.

 

12. Tenue

 

12.1. De clubkleuren van de vereniging zijn lichtblauw en paars. Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een paars, blauw (of een combinatie daarvan) shirt voorzien van standaard clublogo met tekst “Overbos”, een lichtblauwe broek en paarse kousen.

Aanschaf van het tenue dient volgens de richtlijnen van de vereniging plaats te vinden.

 

12.2. Een door een sponsor aan een team ter beschikking gesteld tenue, dient door een ieder van het betreffende team gedragen te worden.

 

12.3. Voetballende leden zijn verplicht tot het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden die georganiseerd worden door de vereniging of de KNVB.

 

12.4. Het ter beschikking gestelde tenue door een sponsor aan een elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen ingeleverd te worden in een goede staat.

 

12.5. Het door een sponsor ter beschikking gestelde materialen aan een lid of elftal blijft te allen tijde eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen in goede staat ingeleverd te worden.

 

12.6. Aan trainers, leiders, verzorgers, assistent scheidsrechters, scheidsrechters en andere door het bestuur aan te wijzen functionarissen binnen de vereniging, kunnen werkkleding of materialen ter beschikking gesteld worden

12.7. De door de vereniging ter beschikking gestelde tenues, overige kleding en materialen blijven eigendom van de vereniging en dienen na afloop van het seizoen te worden ingeleverd.

 

12.8. Leden en functionarissen zien erop toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de aan hen ter beschikking gestelde kleding en materialen.

 

13. Organisatie en structuur 

 

13.1. De organisatie van de sportvereniging Overbos is opgebouwd conform het schema zoals is weergegeven in bijlage 1.

 

13.2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten en in het huishoudelijke reglement:

 

 1. De algemene leiding van zaken.
 2. De uitvoering van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten.
 3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
 4. De benoeming, het ontslag en de schorsing van personen, werkzaam ten behoeve van de vereniging.

 

13.3. Het bestuur bestaat tenminste uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Desgewenst door het bestuur aangevuld.

 

13.4. Onder het bestuur functioneren Teamleiders. Zij zijn het dagelijks uitvoerend orgaan van de vereniging en hebben de daarbij behorende bevoegdheden. Zij vormen het operationeel management.

 

13.5. Het bestuur houdt een overzicht van de bestuurssamenstelling en de diverse functies binnen de vereniging bij.

 

13.6. Het dagelijks bestuur en/of het operationeel bestuur vergadert zoveel als men dat wenselijk acht.

 

13.7. Een oproep voor een vergadering dient minimaal achtenveertig uur vóór aanvang van de vergadering in bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

 

13.8. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de

bestuursleden aanwezig is.

 

13.9. In een bestuursvergadering wordt over personen schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.

 

13.10. Bestuursbesluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

13.11. Bestuursleden zijn lid van de vereniging en meerderjarig.

 

Artikel 14: Communicatie

 

14.1. De website van de vereniging is het formele informatiekanaal. De vereniging kent geen geprinte versie van het clubblad. Alle leden worden geacht de inhoud en artikelen te hebben gelezen, dus de website regelmatig te checken op van belang zijnde mededelingen of nieuws.

 

14.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur posters op te hangen, folders of flyers te verspreiden of enig andere vorm van werving te doen op het gehele sportpark, voor welk doel ook. Materiaal zal direct worden verwijderd. De vereniging geeft alleen medewerking aan campagnes van sponsoren, indien er een maatschappelijk doel gediend wordt, of indien er een specifiek verenigingsbelang is.

 

14.3. Naar officiële instanties buiten de vereniging (inclusief de pers) wordt uitsluitend gecommuniceerd door het bestuur of een door het bestuur in specifieke gevallen aan te wijzen vertegenwoordiger.

 

14.4. Alle leden en medewerkers van de vereniging wordt gevraagd uiterst zorgvuldig om te gaan met het gebruik van email en deze alleen te gebruiken voor gerichte communicatie. Het gebruik van email voor het uiten van klachten in wijde kring, als ook het zwart maken van andere leden en vrijwilligers binnen de vereniging in wijde kring, is niet toegestaan. Dit kan beschouwd worden als het beschadigen van de belangen van de vereniging. Klachten e.d. dienen geuit te worden conform artikel 8.4 van dit huishoudelijk reglement.

 

14.5. Autonome websites van teams of delen van de vereniging zijn niet toegestaan.

Accounts of pagina’s binnen Social Media netwerken zijn toegestaan, mits er uitdrukkelijk op de betreffende pagina vermeld wordt dat deze pagina de vereniging niet officieel vertegenwoordigt.

 

Artikel 15: Taken bestuursleden.

 

15.1. Het Dagelijks Bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone algemene bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijkse bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering mee.

 

15.2. De afzonderlijke taken, bevoegdheden van bestuursleden, teamleiders, coördinatoren en diverse andere functies binnen de vereniging worden vastgelegd door het bestuur.

 

Artikel 16: Bestuursverkiezing.

 

16.1. Het bestuur stelt in onderling overleg een aftreedschema op. Daarmee wordt er rekening gehouden dat er telkens slechts één bestuurslid van het dagelijkse bestuur aftredend kan zijn.

 

16.2. In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt aangegeven welke bestuursleden aftredend zijn, welke bestuursleden herkiesbaar zijn en welke personen door het bestuur worden voorgedragen voor een bestuursfunctie.

 

16.3. In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt weergegeven de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging. Hierbij wordt vermeld welke procedure daaraan verbonden is.

 

16.4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk tenminste zeven dagen vóór de desbetreffende algemene ledenvergadering bij de secretaris aangemeld te worden. Deze aanmelding dient ondertekend te zijn door tenminste drie stemgerechtigde leden, daarbij het voorgedragen lid uitgesloten en dient vergezeld te gaan van een bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat en vermelding van de bestuursfunctie die geambieerd wordt.

 

16.5. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid is het bestuur bevoegd een interim-bestuurslid

te benoemen die de taken en de bevoegdheden van het aftredende bestuurslid uitoefent tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Op deze vergadering zal het desbetreffende bestuurslid worden voorgedragen als bestuurslid. De zittingsperiode van het interim bestuurslid is gelijk aan die van het bestuurslid waarvoor hij is aangewezen.

 

16.6. Als een bestuurslid vanwege persoonlijke omstandigheden voor enige tijd terugtreedt, is het bestuur bevoegd een interim-bestuurslid te benoemen die de taken en bevoegdheden van het teruggetreden bestuurslid uitoefent tot het gekozen bestuurslid deze taken zelf weer overneemt.

 

16.7. Wanneer het bestuur een interim-bestuurslid benoemt conform het gestelde in lid 5 en 6, maakt het bestuur melding van deze benoeming via de Internetwebsite van de vereniging.

 

16.8. Een interim-bestuurslid, zoals genoemd in lid 5 en 6, heeft gedurende de interim-periode dezelfde rechten en plichten als een door de algemene ledenvergadering gekozen bestuurslid.

 

Artikel 17: Representatie.

 

Bij heugelijke gebeurtenissen, ziekte of overlijden van leden, vrijwilligers of hun naaste familie, mits tijdig hierover geïnformeerd, kan het bestuur bepalen tot het verstrekken van representatie en attenties. Hoogte en mate kunnen daarbij afhankelijk zijn de mate waarin het lid of de vrijwilliger zich heeft ingezet voor de vereniging.

 

Artikel 18: Aangaan contractuele of financiële verplichtingen

 

18.1 Het is niet toegestaan namens de vereniging contractuele verplichtingen aan te gaan (al of niet met financiële consequenties) en in welke vorm dan ook (mondeling of schriftelijk) met derden zonder nadrukkelijk toestemming van een lid van het dagelijks bestuur

 

18.2 Enkel leden of vrijwilligers die een budget hebben toegewezen, of op andere wijze  gemachtigd zijn door het bestuur, mogen rechtstreeks bij leveranciers bestellingen doen, zo lang het doel van de bestelling en de daaruit voortkomende financiële verplichting valt binnen de kaders van het overeengekomen beleid en budget en deze bestellingen via de daartoe gecontracteerde leveranciers worden gedaan.

 

18.3  Voor alle zaken die budget overschrijdend zijn (of daartoe een aanleiding gaan vormen) dient toestemming van de penningmeester verkregen te worden.

 

Artikel 19: Wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

 

19.1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

 

19.2. Tenminste veertien dagen vóór de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Dit kan ook de website zijn.

 

19.3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de aanwezige leden.

 

Artikel 20: Slotbepalingen.

 

20.1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 

20.2. Na vaststelling van het gewijzigde reglement wordt zo spoedig mogelijk de aangepaste tekst bekend gemaakt aan de leden.

 

20.3. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging, de dato 22 maart 2021.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!