Cookie beleid Overbos

De website van Overbos is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Uitgangspunt bij de gedragsregels is dat voetbal een teamsport is. Alleen met de inzet van alle leden van het team kan succes worden bereikt. Als lid van onze vereniging dien je je zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van sv Overbos te gedragen. Je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je club, je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers.

De regels bij Sv Overbos staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Maar de belangrijkste gedragregels staan hieronder alvast vermeld, gevolgd door een uitleg per doelgroep. Onze vrijwilligers vragen wij onze gedragscode te onderteken : Gedragscode.docx

DE TIEN BELANGRIJKSTE GEDRAGSREGELS

Alle leden, vrijwilligers en spelers dienen zich aan de onderstaande regels te houden. En dat geldt uiteraard ook voor alle bezoekers aan ons sportpark. Spelers zowel als supporters. Het niet houden aan de regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

1 Respecteer elkaar:
- geen onheus taalgebruik
- niet pesten
- geen agressief gedrag
- geen fysiek of verbaal geweld
- geen discriminatie
2 Afspraak is afspraak
3 Wees op tijd aanwezig of meld je tijdig af
4 Ga respectvol met de materialen om. Je bent aansprakelijk voor de vernieling en/of diefstal die je aanricht en/of pleegt
5 Draag sv Overbos positief uit
6 Laat tegenstanders, (mede)spelers en begeleiding in hun waarde
7 Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter
8 Spreek elkaar aan op het niet naleven van deze normen en waarden
9 Laat het sportpark netjes achter:
- schone kleedkamers
- geen afval naast de afvalbakken
- materialen opruimen
- tassen in het rek
- Niet met voetbalschoenen in de kantine
10 Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
   

 

Algemene gedragsregels:
 
Voor iedereen bij sv Overbos gelden de volgende algemene gedragsregels:

 • Respect voor anderen is belangrijk. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel.
 • Ongewenste omgangsvormen zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigen, pesten, discrimineren, bedreigen en mishandelen van anderen zijn verboden.
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Binnen sv Overbos wordt Nederlands gesproken en geschreven.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is zelf aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
 • Na gebruik van de accommodatie (velden en kleedkamers) worden deze netjes achtergelaten
 • Op onze sportaccommodatie geldt een algemeen alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar.  Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex is alleen toegestaan in de kantine en het omheinde terras, Het gebruik van drugs is verboden. Roken op het sportcomplex is eveneens verboden.
 • Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dat dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • We zijn een goed gastheer voor bezoekende teams en (assistent) scheidsrechters. Bij uitwedstrijden gedragen we ons als goede gasten.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit bij de door de club voor dit doel aangestelde persoon (dit is de teamleider, afdelingscoördinator of jeugdcommissielid). Deze vervullen in deze een ‘filterfunctie’ richting het  bestuur.
 • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door bestuursfunctionarissen, vrijwilligers en commissieleden.
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.  

Aanvullende gedragsregels voor spelers:   

 • Speel volgens de door de KNVB vastgestelde wedstrijdregels.
 • Bij Overbos begrijpen we dat prestatie belangrijk is. We vinden eerlijk en prettig spelen minstens even belangrijk. Handel daarnaar.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en/of wedstrijdleider en grensrechters.
 • Respecteren houdt onder meer in dat je tegen deze officials geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden gebruikt. Ook niet wanneer je verliest.
 • Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Ga zorgvuldig om met de door Overbos ter beschikking gestelde materialen.
 • Zorg voor voetbalschoenen. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Een trainingspak wordt aanbevolen. Het dragen van sieraden, en hoofddeksels tijdens wedstrijden en trainingen is niet toegestaan. Het dragen van gesponsorde tenues is, daar waar dit van toepassing is, verplicht rondom de wedstrijden.
 • Het gebruik van etenswaren of snoep tijdens wedstrijden en trainingen is niet toegestaan.
 • Gooi het afval in de daarvoor aanwezige afvalbakken.
 • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, tijden, afmeldingen etc.

 Aanvullende gedragsregels voor leiders/trainers   

 • Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je als zodanig. 
 • Maak bij aanvang van het seizoen afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders 
 • Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
 • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
 • Zorg voor tijdige vervanging van spelers. Vervanging van spelers met leden uit andere teams wordt altijd afgestemd met de trainers van beide teams. en
 • Houdt je bij noodzakelijke verplaatsing van wedstrijden aan de regels van KNVB. Informeer altijd het wedstrijdsecretariaat per mail
 • Denk om je taalgebruik en coach positief door spelers te waarderen en te belonen
 • Immers, winnen en verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 • Gebruik geen onveilig materiaal.
 • Staak trainingen en/of wedstrijden bij onveilige weersomstandigheden.
 • Bevorder respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Jouw aanwezigheid is gewenst bij vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd.
 • De trainer is hoofdverantwoordelijk voor de gebruikte materialen. Na de training worden alle verstrekte materialen opgeruimd. Alle gebruikte doelen worden buiten de lijnen van het veld teruggeplaatst op de daarvoor aangewezen plaats.
 • Over het hek gespeelde voetballen dienen direct terug gehaald te worden. Zorg dat je met evenveel ballen eindigt als je bent begonnen.
 • Meldingen van overtredingen van de gedragsregels worden doorgegeven aan de leeftijdscoördinator.

Aanvullende gedragsregels voor ouders / verzorgers   

 • Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Overbos stelt het bijzonder op prijs wanneer u daaraan bijdraagt.
 • Onze website is je eerste bron voor informatie. Bezoek deze regelmatig.
 • Ga als team naar de wedstrijd en verzamel en vertrek bij uitwedstrijden vanaf sv Overbos.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
 • Moedig uw team positief aan, laat de coaching en teambegeleiding over aan trainer, coach en leider. Bij vragen benader de leider NA de wedstrijd of training
 • Bij Overbos begrijpen we dat prestatie belangrijk is. We vinden eerlijk en prettig spelen minstens even belangrijk. Handel daarnaar
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/ wedstrijdleider / grensrechter niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Geeft u zelf leiding aan een wedstrijd, blijf dan neutraal en positief
 • Verbaal- en fysiek geweld wordt niet getolereerd. Draag bij aan de naleving hiervan.

Aanvullende gedragsregels voor toeschouwers    

 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini prof sporters.
 • Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend, kleinerend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, wedstrijdleiders en grensrechters etc.
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gast team.
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
 • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders en grensrechters en vrijwilligers en bestuursleden.

Aanvullende gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie
 
Wij hanteren de gedragsregels zoals deze zijn vastgesteld door het NOC*NSF en de KNVB. 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Handreiking voor trainers namens de “Commissie Normen en Waarden”. 

 

Doel: handvatten geven aan trainers om zo te komen tot een zoveel mogelijk eenduidige aanpak bij “fout gedrag” van spelers/speelsters tijdens de training. 

Op dit moment is er geen gedragslijn en handelen trainers naar eigen inzicht. 

Het is lastig om “fout gedrag” te duiden; ieder mens geeft hier zijn eigen interpretatie aan. 

Toch willen we proberen om in ieder geval ervoor te zorgen dat er qua aanpak één lijn wordt getrokken die herkenbaar is voor spelers/speelsters. 

In ieder geval is het uitgangspunt:  Alle trainers/coaches en spelers/speelsters hebben bij SV Overbos recht op trainingen waarin met respect voor elkaar wordt getraind en waar ontwikkeling kan plaats vinden.  

 

Soms gebeurt het dat er spelers/speelsters de trainingen zodanig door “fout gedrag” verstoren dat vervolg van de training nauwelijks/niet mogelijk is.  

Grof weg duiden wij “fout gedrag”: in de groep irritatie-oproepend, grensoverschrijdend gedrag (onbetamelijk gedrag, schelden, beledigen etc.). De grens hiervan is niet exact te omschrijven en wordt bepaald door elke individuele trainer. 

De “Commissie Normen en Waarden” heeft een aantal richtlijnen opgesteld als handvatten voor trainers bij het omgaan met het bovengenoemde “foute gedrag”.  

 

Jeugd t/m 14 jaar: 

 • een speler/speelster mag niet naar huis worden gestuurd. 
 • spreek het de speler/speelster altijd eerst aan op het gedrag en vertel duidelijk dat hij/zij de training verstoort en dat dat niet acceptabel is; 
 • als dit niet helpt, sluit de speler/speelster voor bepaalde tijd uit van de trainingPlaats de speler/speelster in de dug-out o.i.d. Hoe lang, is uiteraard aan de trainer, en afhankelijk van de situatie. Als richtlijndenk aan ongeveer 5 min voor de jongste pupillen en 10 min voor de wat ouderen. Daarna mag weer worden meegetraind;  
 • Mocht deze maatregel voor een speler/speelster aanleiding zijn weg te lopen, en de ouders/verzorgers zijn niet aanwezig, laat dan een ander de groep even in de gaten houden. Achterhaal de speler/speelster en bel in zijn/haar bijzijn de ouders/verzorgers. Ga vervolgens met de speler/speelster terug naar de groep. Als de groep niet kan worden waargenomen, blijf dan bij de groep en bel direct de ouders/verzorgers. 
 • als een speler/speelster de training(en) herhaaldelijk verstoort, ga dan na de training in gesprek met de speler/speelsterLaat hem/haar zelf uitleggen wat er gebeurde en wat er fout ging; probeer te achterhalen wat achter het gedrag zit. Maak in ieder geval duidelijk welke impact het gedrag heeft op de trainingen/de rest van de groep en dat het gedrag niet acceptabel is. 
 • bij herhaling: stel de ouders/verzorgers op de hoogte en bespreek, altijd samen met iemand (de coördinator), met hen hoe dit gedrag bij te sturen; 
 • mocht er geen verbetering te zien zijn of zijn de ouders/verzorgers niet bereid mee te werken, schakel dat de “Commissie Normen en Waarden” in en bepaal samen met hen de vervolgstappen. 

 

Jeugd vanaf 15 jaar: 

 

Bullet 1: geldt hier niet; mocht een speler/speelster naar huis worden gestuurd dan alleen na contact met de ouders/verzorgers.  

We gaan ervan uit dat de aandachtspunten onder bullets 2 t/m 5 voldoende zijn. 

Ook hier geldt:  mocht er geen verbetering te zien zijn of zijn de ouders/verzorgers niet bereid mee te werken, schakel dan de “Commissie Normen en Waarden” in en bepaal samen met hen de vervolgstappen. Als er sprake is van duidelijk grensoverschrijdend gedrag (denk aan fysiek geweld, sexuele intimidatie of racisme) dan dient de “Commissie Normen en Waarden” direct te worden ingelicht, ook al is het probleem inmiddels opgelost. Uiteraard kan altijd een beroep worden gedaan op de “Commissie Normen en Waarden” als iemand daar behoefte aan heeft. Ook beschikt Overbos over een externe vertrouwenspersoon (zie onze site). 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!